Dự án: Cải tạo nhà phố

Địa điểm: Văn Cao

Năm hoàn thiện 20192f52b6d8a0e85ab603f9

Db2156554165bb3be2740f3d3ea52895d2cb8b846e7c9dfd8bcd719328dc7bc8c8b5df8525db7c94Becc6ba67c9686c8df87 Df9885d092e068be31f1

Dự án: Cải tạo nhà phố Địa điểm: Văn Cao Năm hoàn thiện 2019